SELSKAP, HANDEL, SJØFART OG INDUSTRI

Våre medarbeidere har praksis også fra næringslivet, både innen industri, handel og finans. Gjennom denne erfaring er vi godt rustet – og har opparbeidet bred kompetanse – i selskapsrett innenfor de fleste næringer. Vi bistår i blant annet selskapsetablering, fusjon og fisjon, etablering av franchiseavtaler og aksjeemisjon, men også mer ordinære oppgaver som pågang og sikring av fordringer, aksjonæravtaler, kjøp og salg av selskap m.v. Ofte vil disse oppgavene grense inn på problemstillinger rundt generasjonsskifte og skatterett – rettsområder vi også har flerårig erfaring med.

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim