Bedrift

Kontrakts- og selskapsrett

Våre medarbeidere har praksis fra næringslivet, både innen industri, handel og finans.

Gjennom våre advokaters erfaring er vi godt rustet, og har opparbeidet bred kompetanse i selskapsrett innenfor de fleste næringer. Vi bistår i blant annet selskapsetablering, fusjon og fisjon, etablering av franchiseavtaler og aksjeemisjon, men også mer ordinære oppgaver som pågang og sikring av fordringer, aksjonæravtaler, kjøp og salg av selskap mv. Ofte vil disse oppgavene grense inn på problemstillinger rundt generasjonsskifte og skatterett – rettsområder vi også har flerårig erfaring med.